Vacatures: bestuursleden VBOK

Sinds het moment dat de stichting Siriz de feitelijke dienstverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen in 2010 heeft overgenomen van de VBOK bestaat het bestuur van de VBOK uit de leden van de Raad van Toezicht van Siriz. In samenspraak met onze accountant en notaris hebben wij vastgesteld dat dit vanuit toezichthoudend oogpunt een ongewenste situatie is en de onafhankelijkheid in dat opzicht onvoldoende is gewaarborgd. Per 1 januari 2023 hebben wij deze situatie dan ook ongedaan gemaakt door de statuten van de Stichting Siriz waarin deze ‘personele unie’ was opgenomen aan te passen.

Tegelijk met deze aanpassing zijn inmiddels drie leden van de Raad van Toezicht van Siriz teruggetreden uit het bestuur van de VBOK. Twee leden te weten de voorzitter (Jan Brenninkmeijer) en de penningmeester (Joël van de Wetering) hebben nu nog zitting in het overgangs-bestuur van de VBOK. Wij beraden ons verder of de verenigingsstructuur op niet al te lange termijn mogelijk omgevormd zou kunnen worden naar een stichting.

Om dit verder op de rit te krijgen en om de continuïteit van bestuur te waarborgen zijn wij nu op zoek naar minimaal drie nieuwe bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) die samen met het huidige overgangsbestuur deze klus willen oppakken. Het bestuur wordt professioneel ondersteund door de stichting Siriz (begroting, jaarrekening, fondsenwerving en vergader technisch). Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd (de gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed).
Het bestuur vergadert (inclusief de Algemene Ledenvergadering) zo’n vijf tot zes keer per jaar in de avonduren. Wij streven ernaar de benoeming van de nieuwe bestuursleden te laten plaatsvinden bij de Algemene Leden Vergadering van de VBOK in najaar 2023.

Bent u zelf geïnteresseerd om deze uitdaging met ons aan te gaan, of kent u iemand die hiervoor geschikt zou zijn, laat het ons weten vóór 26 mei 2023. Mocht u meer informatie nodig hebben of hier met mij over willen spreken dan kan dat per email:
j.brenninkmeijer@siriz.nl).