Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van de VBOK, gevestigd te Gouda (2802 AN) aan de Nieuwe Gouwe Westzijde 1. De VBOK streeft na om persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy optimaal wordt gewaarborgd, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Toepassing
Het type persoonsgegevens dat de VBOK verwerkt hangt af van de aard en het doel van de verwerking en loopt uiteen van contactgegevens (NAW, telefoonnummer, e-mail adres) tot financiële gegevens (IBAN, gegevens m.b.t. donaties) en geslacht. In het kader van nalatenschappen verwerkt de VBOK tevens bijzondere persoonsgegevens. Dit doet de VBOK alleen na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Voor verdere informatie over welke gegevens de VBOK nog meer verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Doelen van gegevensverwerking
De VBOK behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De VBOK verwerkt persoonsgegevens in verband met de volgende doelen:

 • het verwerken en beheren van uw donatie en/of lidmaatschap c.q. donateurschap;
 • het verzenden van de nieuwsbrief en/of overige informerende e-mails;
 • het bijhouden van wie wel en niet benaderd mogen worden per e-mail, telefoon of post;
 • het verwerken van uw aanmelding als vrijwilliger en/of collectant;
 • het verwerken van uw inschrijving voor een activiteit, actie of evenement;
 • het voldoen aan wettelijke financiële en fiscale verplichtingen;
 • het uitvoeren van (direct) marketingactiviteiten;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • andere verwerkingen noodzakelijk om onze doelstellingen te verwezenlijken of aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Grondslag van gegevensverwerking
Als voornaamste grondslag voor de verwerking van deze gegevens door de VBOK geldt een gerechtvaardigd belang. Hierbij heeft de VBOK een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de noodzaak van de verwerking en (de risico’s van) de inbreuk op de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Daarnaast verwerkt de VBOK persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten of vanwege een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren
De VBOK hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van de aard en het type gegevensverwerking. De VBOK bewaart persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de verwerkingen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Online gegevens en gebruik van cookies
De website van de VBOK (www.vbok.nl) maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt. De website van de VBOK (www.vbok.nl) plaatst cookies bij bezoekers. Dat doet de VBOK om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houdt de VBOK bij welke informatie de browser deelt. De informatie die de VBOK, via cookies, registreert, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser dat gebruikt wordt en de bezochte pagina’s. Tevens houdt de VBOK bij op welke pagina’s bezoekers van de website het eerst binnenkomen en vanaf welke pagina ze weer vertrekken. Deze informatie houdt de VBOK anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Het delen van gegevens met anderen
Met bedrijven of instellingen waarmee de VBOK persoonsgegevens deelt, sluit de VBOK een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat zij de persoonsgegevens op eenzelfde veilige manier behandelen als de VBOK. Dit is onder andere aan de orde bij het verzenden van mailing. De VBOK verkoopt geen adresgegevens aan derde partijen.
Graag maken wij u er op attent dat de VBOK voor specifieke doeleinden persoonsgegevens van derde partijen ontvangt. Ook in die gevallen wordt er door de VBOK een verwerkersovereenkomst gesloten met de desbetreffende partijen.

De wet en uw persoonsgegevens
De VBOK neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en zorgt ervoor dat ze worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of menen dat er sprake is van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de VBOK, via info@vbok.nl.

De rechten die u heeft
Als eigenaar van uw persoonsgegevens heeft u volgens de AVG recht op inzage van de persoonsgegevens die de VBOK van u bewaart. Daarnaast heeft u volgens de wet recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens als ze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met de wet gebruikt worden. Ook kunt u de VBOK verzoeken om verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens te staken. Als de verwerking gebaseerd is op een toestemming die de VBOK van u heeft verkregen, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Een verzoek om een van deze rechten uit te oefenen kunt u indienen via info@vbok.nl. Omdat de VBOK in het kader van zorgvuldigheid daarna telefonisch contact met u opnemen, moet een verzoek altijd zijn voorzien van een telefoonnummer.

Om te kunnen nagaan of degene die het verzoek doet, ook de persoon is bij wie de persoonsgegevens horen, dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vraagt de VBOK u daarop het Burgerservicenummer en uw pasfoto af te dekken of zwart te maken. Hiervoor kunt u de in opdracht van de rijksoverheid ontwikkelde app KopieID gebruiken.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat uw rechten door de VBOK worden geschonden.

Aanpassing privacyverklaring
De VBOK behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen zodra hiervoor aanleiding bestaat. De VBOK zal zich inspannen om over eventuele wijzigingen te informeren, maar raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
Hieronder vindt u de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming:
info@vbok.nl
VBOK
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 60
2800 AB Gouda