Leden van VBOK staan voor hulp aan moeder én kind

04 sep 2019 | Redactie

Het bestuur van de VBOK heeft naar aanleiding van de algemene ledenvergadering op 21 mei 2019 een achterbanonderzoek uitgevoerd onder 15.000 van haar leden. Het doel van het onderzoek was achterhalen welke motieven de achterban heeft voor het steunen van de VBOK en Siriz. In totaal hebben 1.600 leden per e-mail deelgenomen aan het achterbanonderzoek.

Belangrijke conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat de leden hulp aan moeder én kind belangrijker vinden dan het voeren van het politieke en maatschappelijke debat.
Dit is een belangrijke uitkomst voor het bestuur van de VBOK (hierna: de vereniging) en van Siriz (hierna: de stichting), die in mei 2019 een toekomstverkenning naar buiten bracht voor een organisatorische wijziging, namelijk het terugbrengen van twee organisaties tot één organisatie.
Waar het bestuur wil focussen op de hulpverlening aan vrouw, man en (on)geboren kind, ziet hij in de resultaten van het achterbanonderzoek dezelfde drijfveer bij de leden.

De uitkomsten van het onderzoek ondersteunen de koers van de organisatie, waarbij de preventie, ondersteuning en zorg voorop staat. Die koers wil het bestuur blijven varen. Bij die koers wordt vastgehouden aan de visie op de waarde van het menselijk leven, ook het ongeboren leven, en wordt recht gedaan aan wat de wetgever heeft vastgelegd over de keuzevrijheid van de vrouw.
Het bestuur laat het maatschappelijk debat omtrent medisch-ethische thema’s voortaan graag over aan verwante organisaties en wil zich blijven focussen op hulp aan moeder, vader en kind. Uiteraard blijft de organisatie zich mengen in het maatschappelijk debat omtrent haar doelgroep.

Algemene Ledenvergadering in september niet besluitvormend
De Algemene Ledenvergadering op 26 september 2019 is van consulterende aard. In eerdere communicatie-uitingen is gesproken over een besluitvormende vergadering. Het bestuur heeft echter vastgesteld dat er na de reacties van leden in de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2019 meer tijd nodig is om een besluit te nemen over de voorgestane organisatorische wijziging.
In de ledenvergadering van september zullen de leden, op hun verzoek, geconsulteerd worden over verschillende scenario’s voor de toekomst van de vereniging en stichting. Het is de bedoeling om in november 2019 een besluitvormde ledenvergadering te houden.